Integritetspolicy

Denna policy avseende personuppgifter beskriver hur Canoil AB, Org. Nr. 556780-2326,  samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Canoil AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som lämnas på vår hemsida och i kontakt med vår kundservice.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Vi samlar in de personuppgifter vi behöver för att kunna leverera de produkter och tjänster som du beställer. Exempelvis när du gör ett köp, registrerar dig för vårt nyhetsbrev, begär en offert, lägger en order, kontaktar vår kundtjänst, fyller i kontaktformulär eller besöker vår webbplats.

Dessa personuppgifter inkluderar:

-Namn, befattning, titel och kontaktinformation inklusive e-postadress, telefonnummer och postadress

-Köphistorik

-Leverans- och faktureringsinformation samt betalningsinformation

-Annan information som du lämnat i kontakt med vår kundtjänst

Insamling av dina personuppgifter kan sek från följande källor;

-Vår hemsida, när du beställer en produkt, registrerar dig för nyhetsbrev, kontaktar oss via vårt kontaktformulär på webben

-när du kontaktar oss via e-post eller telefon

-genom avtal, faktura eller annan affärskontakt, om du är kontaktperson för någon av våra avtalspartners

-från tredje part i form av olika adressleverantörer

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av de rättsliga grunder som anges nedan:

Ändamål för behandlingenLaglig grund

Behandla dina beställningar och returer

Kontakta med leveransbesked eller vid leveransproblem

Fullgörande av avtal

Utskick av generell information och riktade budskap

Utskick av inbjudningar till events

Utskick av offertförslag

Besvara frågor via e-post eller i kundtjänst

Intresseavvägning

Utskick av nyhetsbrev

Samtycke

 

SÄRSKILT OM SAMTYCKE

Ibland kan vi behöva ditt samtycke för att kunna behandla dina personuppgifter, t.ex. vad det gäller nyhetsbrev. I dessa fall kommer du att få information om detta och du kommer att få möjlighet att tacka ja eller nej till den aktuella personuppgiftsbehandlingen.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke genom att kontakta oss. En sådan återkallelse kan ske helt eller delvis. Om du inte längre önskar att erhålla nyhetsbrev från oss kan du även återkalla ditt samtycke genom en länk i det aktuella utskicket.

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

För att vi ska kunna genomföra de åtaganden vi har gentemot dig som kund eller kontaktperson för kund kan uppgifter komma att överföras till tredje parter som agerar personuppgiftsbiträden till Canoil. Dessa parter tillhandhåller bl.a. datasupport, e-post- och molnlagringstjänster, analytiska tjänster, transporttjänster för beställda produkter. Vi lämnar inte ut och säljer inte några personuppgifter till tredje part i något syfte.

Vi iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter och dina personuppgifter vidarebefodras aldrig utan att vi har stöd för det i den här integritetspolicyn och lämpliga säkerhetsåtgärder vidtas. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut för att Canoil ska kunna uppfylla vissa rättsliga skyldigheter och kan komma att överlämnas till relevanta myndigheter när så är tillåtet och krävs enligt lag.

HUR SKYDDAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi arbetar kontinuerligt för att i förhållande till behandling av dina personuppgifter säkerställa en organisatorisk och teknisk säkerhetsnivå som minst uppfyller de krav som uppställs i vid var tid gällande dataskyddslagstiftning.

HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag och för att uppnå de ändamål som anges ovan. Dina personuppgifter behandlas av oss under nedan angivna tidsperioder. Därefter raderas dem.

Kontaktperson för företag: Dina uppgifter sparas så länge du är angiven som kontaktperson för ett företag som har en affärsrelation med Canoil.

Kommunikation: Om du har kontakt med Canoil via exempelvis e-post lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt att fullfölja kontakten

-Rättslig skyldighet: Vi sparar sådana underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Samtycke: I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

VAD HAR DU FÖR RÄTTIGHETER?

Du har rätt att begära;

-En elektronisk kopia av dina personuppgifter

-Korrigering av dina personuppgifter om de är ofullständiga eller felaktiga

-Radering eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter enligt tillämpad lag. Dessa rättigheter är inte absoluta. Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke.

Om du vill ha en kopia av dina personuppgifter eller åberopa någon av de andra rättigheterna, vänligen kontakta oss på info@canoil.se

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att Canoils behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Vi välkomnar frågor och synpunkter på vår integritetspolicy. Kontakta i så fall kundtjänst på info@canoil.se